Skip to main content

SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

          Chiều ngày 10/8, Đảng ủy xã Vĩnh Tiến tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có Đồng chí Triệu Thị Hoa Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Triệu Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì hội nghị; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, các đoàn thể chính trị của xã, các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

a

Quang cảnh Hội nghị

 

        Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân vận đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị với trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể.

       Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

       Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận  tiếp tục được củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát  hội viên, đoàn viên; các phong trào, cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

b

Đồng chí Triệu Thu Hà Chủ tịch MTTQVN xã Đọc Báo cáo 6 tháng đầu năm

 

    Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã nhìn nhận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn công tác của các địa phương và đề xuất những kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

c

Đại biểu phát biểu tham gia đóng góp ý kiến trong thời gian thảo luận tại Hội nghị

 

h

Đồng chí Triệu Minh Tuyền, Lãnh đạo HĐND xã phát biểu trong Hội nghị

 

k

Đồng chí Triệu Thị Ta, Chủ tịch Hội Nông dân Đại diện các ban ngành, đoàn thể tham gia phát biểu tại Hội nghị

 

        Kết luận hội nghị,  lãnh đạo Đảng ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong công tác dân vận, đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

       Đồng thời chỉ đạo thời gian đến Ban Dân vận  tiếp tục tham mưu cấp ủy phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị trong công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

        Đổi đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò làm chủ, chủ thể của nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

        Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp  trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, nghiên cứu, rà soát những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu, hướng dẫn cụ thể về công tác dân vận trên địa bàn.../.

About